ඇමරිකානු රජය Huawei සමාගමට සහන කාලයක් බලදෙයි.

Share:

ඇමරිකානු රජය Huawei සමාගමට දින 90ක  සහන කාලයක් ලබදී ඇති බවට දන්වල තියනව. Software Updates, Patches, Security Updates මේ දින 90 ඇතුලත තමගෙ පාරිභෝගිකාන්ට ලබාදීමට තහනමක් නැති බව සදහන් වෙනව.දින 90න් පසු මොනව වෙයිද කියන්න සදහනක් නෑ.

No comments